tìm kiếm văn bản

Tuyên bố pháp lý

2019-08-08 16:09:05 tác giả: CDIND.VN

 

1.Công nhận và chấp nhận

CDIND.VN ("CDIND.VN") cung cấp cho bạn quyền truy cập vào trang web CDIND.VN ("Trang web"), tiền đề là bạn chấp nhận Trang web mà không sửa đổi các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản và Điều kiện"). Xin vui lòng đọc kỹcác điều khoản và điều kiện. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý hoặc không muốn tuân theo các điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng trang web này hoặc tải xuống tài liệu.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, văn bản, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác ("Nội dung") được hiển thị, có sẵn hoặc tồn tại trên trang web này, bao gồm mọi nhãn hiệu hoặc bản quyền, là tài sản của CDIND.VN hoặc nhà cung cấp nội dung,đều được bảo vệ pháp lý bởi quyền sở hữu trí tuệ hiện hành. Bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của CDIND.VN, cũng như không xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo độc quyền nào khác xuất hiện trên trang web này. Bạn không được dẫn liên kết, sao chép, bán, đăng, phân phối, sửa đổi hoặc hiển thị trang web này hoặc bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CDIND.VN.

3. Ủy quyền và cấm sử dụng

Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng trang web này. CDIND.VN có thể tự sửa đổi, chỉnh sửa, dịch, tạm dừng, hạn chế truy cập hoặc chấm dứt Trang web này,thay đổi các Điều khoản và Điều kiện,nội dung hoặc bất kỳ liên kết nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào hoặc thông báo trước. CDIND.VN có thể  tự quyết định chấm dứt việc duyệt và sử dụng Trang web của bạn bất cứ lúc nào mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không cần thông báo trước cho bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm mọi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn liên kết trang web này với một trang web khác mà CDIND.VN không đồng ý, bạn buộc phải dừng liên kết này ngay lập tức sau khi CDIND.VN đưa ra thông báo phản đối. Ngoài ra, bạn đồng ý không liên kết bất kỳ trang hoặc khung nào của trang web này ngoại trừ trang đầu tiên hoặc trang đầu tiên. CDIND.VN hiện không tính phí cho việc duyệt hoặc sử dụng trang web này, nhưng có quyền thu hoặc sửa đổi các khoản phí liên quan đến việc duyệt hoặc sử dụng trang web này bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thông báo trước nào.