热点文章

文章搜索

Đăng ký miễm phí

2019-07-26 00:54:11 作者: CDIND.VN

1、Đầu tiên mở trang web nn tng CDI:
2、Sau khi mở trang, có một nút "Đăng ký" ở giữa đầu trang.
3、Nhấp vào nút "Đăng ký" để chuyển đến trang đăng ký;
4、Điền thông tin đăng ký theo yêu cầu trên trang đăng ký và nhấp vào nút "Đăng ký" gửi.
5、Sau khi nhp vào Đăng ký, hin thị đăng ký thành công.