热点文章

文章搜索

Vấn đề thường gặp

2019-07-26 00:54:13 作者: CDIND.VN

Vđ thường gặp


1. nếu quên tài khoản hoặc biệt danh của mình nên làm gì?

Nếu bạn đã quên tài khoản hoặc biệt danh của mình, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để xử lý cho bạn.

2. Làm thế nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập?

Nhập trung tâm thành viên, nhập "tông tin cá nhân - Thay đổi mật khẩu" và theo dõi hưng dđể hoàn tất sửa đổi mật khẩu.