tìm kiếm văn bản

Tiền khi giao hàng

2019-07-26 00:54:14 tác giả: CDIND.VN

Tin khi giao hàng


Hin ti,trang web h trợ trả tin khi giao hàng, và được thu hộ bởi công ty vận chuyển. Theo yêu cu ca các công ty vận chuyển hợp tác, bn có th chn thanh toán tin mt, th POS v.v…