热点文章

文章搜索

Sửa đơn hàng

2019-08-09 11:58:57 作者: CDIND.VN

Sửa đơn hàng


Đơn hàng có thể được sửa đổi trước khi đơn hàng được xem xét và đơn hàng không thể được sửa đổi nếu đơn hàng đã được xem xét.

 

Chú ý

1. Sửa đổi đơn đặt hàng có thể ảnh hưởng đến thời gian giao hàng.

2. Khi sửa đổi được thực hiện, thông tin sản phẩm hiện tại sẽ được lấy làm chuẩn. Khi sửa đổi, bạn cần chú ý đến thông tin hoạt động.

3. Do việc sản xuất đơn hàng nhanh chóng, có thể có trường hợp sửa đổi không thành công.