tìm kiếm văn bản

Thanh toán trực tuyến

2019-07-26 00:54:15 tác giả: CDIND.VN

Thanh toán trc tuyến


Hin ti, trang web mua sm h tr thanh toán trc tuyến. Vui lòng s dng thanh toán trc tuyến kp thi. Đơn hàng có hiu lc trong vòng 24 gi. H thng quá hn s t đng b hy. Đ đm bo mi khách hàng có cơ hi mua hàng công bng, trang web s không cung cp giá trước khi bn thc s hoàn thành thanh toán đy đ.,Giá c và hàng tn kho thay đi do điu chnh giá t nhà máy, kết thúc khuyến mi và cướp hàng thỳ s lu giá khi thc hin thanh toán làm giá cui cùng . Sau khi bn gi đơđt hàng, nhp đ thanh toán trc tuyến, h thng s t đng chuyn sang trang thanh toán trc tuyến được ch đnh ca bn, h thng hết hn s t đng b hy, vui lòng vào "Đơn hàng ca tôi" đ kim tra trng thái đơn hàng. Nếu bn vn cn mua, vui lòng đt hàng li và thanh toán.Nếu bn vn cn mua, vui lòng đt hàng li và thanh toán.