热点文章

文章搜索

Thanh toán đơn hàng

2019-07-26 00:54:23 作者: CDIND.VN

Thanh toán đơn hàng


Nếu bạn chọn phương thức thanh toán "thanh toán trực tuyến" và "tiền mặt khi giao hàng", cửa hàng sẽ không nhận được khoản thanh toán của bạn, đơn hàng sẽ hiển thị "đang chờ thanh toán", bạn nên thanh toán đúng hạn trong thời gian duy trì đơn hàng.