tìm kiếm văn bản

Tiêu chí gia nhập của người bán

2019-07-26 00:54:31 tác giả: CDIND.VN

Tiêu chí gia nhập của người bán


1. Trung tâm thương mại điện tử không chấp nhận đơn xin gia nhập của hộ kinh doanh cá nhân. Người bán phải là doanh nghiệp đã đăng ký chính thức.

2. Người bán phải cung cấp hóa đơn chính thức cho người tiêu dùng, Tên của công ty có hóa đơn được đóng dấu phải giống với tên của công ty của người bán và đối tác.

3. Người bán phải là bên thương hiệu hoặc đại lý thương hiệu của sản phẩm đang được kinh doanh, hoặc cung cấp giấy chứng nhận ủy quyền thương hiệu và giấy ủy quyền của đại lý.

4. Có nhóm kinh doanh thương mại điện tử cơ bản với năng lực hoàn thiện và khả năng phục vụ sau bán hàng.

5. Trung tâm thương mại điện tử có quyền trả lại đơn xin gia nhập của người bán theo các yếu tố khác bao gồm nhưng không giới hạn ở nhu cầu thương hiệu, tình trạng hoạt động của công ty, mức độ dịch vụ, v.v. Đồng thời, trung tâm thương mại điện tử có quyền yêu cầu người bán cung cấp các tư chất khác trong giai đoạn xin gia nhập và hoạt động kinh doanh về sau; Trung tâm thương mại điện tử sẽ kết hợp chiều hướng phát triển các ngành các nhau, các quy định có liên quan của nhà nước Việt Nam và nhu cầu mua sắm của người tiêu dung; không định kỳ cập nhật các tiêu chí tuyển dụng người bán.