地址:
Đại lộ Muligang, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Tầng 6, Tòa nhà 9, Khu công nghiệp hiện đại)
电话:
13507300990